От 08.01.2013 г. са в сила нови правила за предаването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), за да се осигури правилното му екологично третиране. Те са подробно описани в Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (обн. в ДВ, бр. 2/2013 г.) и са съобразени с европейските директиви.

Включването на ИУЕЕО в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. ИУЕЕО е ценен източник на суровини за рециклиране и затова разделното събиране и правилното третиране ще помогне на нас и природата.

Какво се включва в ИУЕЕО:

 • Големи уреди - готварски печки, перални, съдомиялни, музикално оборудване, електрически инструменти, уреди за спорт, автомати, големи медицински изделия, фотоволтаични панели и др.;
 • Малки уреди - тостери, микровълнови печки, ютии, прахосмукачки, електрически кани, видеокамери, уреди за грижа за коса, калкулатори, електрически и електронни играчки и др.;
 • Оборудване с екран - телевизори, монитори, фоторамки, лаптоп и ноутбук компютри;
 • Топлообменно оборудване - хладилници, замразители, климатици, радиатори;
 • Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване - мобилни телефони, GPS, джобни калкулатори, принтери и др.
 • Флуоресцентни лампи.

Любопитни факти:

 • В една ютия се съдържа пластмаса, която е достатъчна за производството на 95 кофички за кисело мляко;
 • Отпадъците от ЕЕО са най-бързо натрупващия се отпадък през последните години;
 • Всяка година в света се генерират между 30 и 50 мил. тона ИУЕЕО;
 • През 2014 година в България е събрано около 50 000 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 • В 1 тон излезли от употреба мобилни телефони се съдържат около 130 кг. мед, 3,5 кг. сребро, 340 гр. злато и 140 гр. паладий.

Непотребни електрически уреди могат да бъдат предадени:

 • В търговски обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции;
 • В съдове за разделно събиране, поставени на територията на Вашата община от организация по оползотворяване;
 • По време на акции по разделно събиране чрез мобилни групи, организирани на територията на Вашата община.
 • На площадки за събиране, съхраняване и предварително третиране, адресите на които може да намерите на нашата интернет страница.

Със знака за разделно събиране са маркирани всички уреди, които се пускат на пазара. Той ни напомня да не изхвърляме старите уреди в съдовете за битови отпадъци и да се погрижим да ги предадем на правилното място, за да бъдат рециклирани.