Оператори по управление на отпадъците

Организацията по оползотворяване може да избере и да сключи договор с лице-изпълнител (подизпълнител), което е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и което да я подпомага при изпълнение на целите, изложени в програмата ѝ. Процедура по избор на лице-изпълнител (подизпълнител), чрез което Организацията може да изпълнява и постига част от целите в програмата си:

1 етап (т.нар. формална проверка): Проверка и оценка на документи, които лицето-подизпълнител следва да притежава съгласно Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и/или Закон за опазване на околната среда (ЗООС), а именно: действащи Решения (Разрешителни) за извършване на дейности с отпадъци на съответна площадка (терен) на територията на страната, и/или Регистрационен документ, и/ или Комплексно разрешително, издадено от МОСВ.

2 етап: (т.нар. реална проверка): Проверка и оценка на място т.е. посещения и огледи на производствените и складови площадки/терени/помещения на лицата- подизпълнители, като проверките се извършват от членовете на ръководните органи на Организацията или от упълномощени от тях лица, с цел да се установи с пряко наблюдение дали изпълнителите разполагат с достатъчно ресурси, площи и съоръжения, за да изпълняват необходимите действия, които Организацията може да им възложи по събиране, съхранение, третиране и оползотворяване/ рециклиране на отпадъци.

3 етап (т.нар. допълнителна проверка): В случай, че повече от едно лице-подизпълнител премине успешно първите два етапа от процедурата, Организацията може да извърши допълнителна проверка и анализ на избраните лица, като ги оцени и подреди по следните критерии: 1. Предишен опит в съвместна работа с организации по оползотворяване на отпадъци и познаване на екологичното законодателство и практиката по него; 2. Опит в комуникацията с РИОСВ, МОСВ, РЗИ и други държавни или местни органи, отговорни за прилагането на екологичното законодателство; 3. Опит в международната търговия с метални и неметални отпадъци; 4. Опит и капацитет за реализирането на дългосрочни проекти и инвестиции в сферата на рециклирането; 5. Териториален обхват на дейността – предимство е подизпълнителят да подържа производствени бази/ площадки в различни области на страната; 6. Добра търговска репутация.

4. етап (финален): Сключване на възлагателен договор с избраното лице или лица-подизпълнители, като договорът може да включва, по желание на Организацията, и клаузи за предоставяне на парични гаранции/депозити за добро изпълнение от страна на подизпълнителите в полза на Организацията.