Уважаеми съграждани в изпълнение на Договор от 16.07.2014г. и допалнително споразумение от 14.11.2017г., с организация по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД – гр. Варна, за организиране дейностите по разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на община Левски и договор от 18.07.2014г. сключен с „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – гр. Варна, за организиране дейностите по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в домакинствата, обществени, административни учреждения, училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти на територията на общината, Ви уведомяваме, че отново за поредна година

През месец септември 2018г. ще се проведе акция за събиране от организациите по оползотворяване на негодни батерии и акумулатори и електрически и електронни уреди. Ще се събират следните групи отпадъци:

    • - Стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически домакински уреди, луминесцентни лампи;
    • - Негодни батерии и акумулатори.

Контейнерите за батерии са разположени в сградите на всички кметства, в училищата в град Левски, в ЦДГ Слънце и в сградата на община Левски. Приканваме всички да се включат в акцията за разделно събиране и безвъзмездно предаване на посочените отпадъци.

За предаване на значително по-обемисти уреди, се предвижда същите да се съхраняват в подходящо помещение в сградите на Община Левски, кметствата Обнова, Българене и Градище, до графика на събирането на отпадъците от „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – гр. Варна. Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани с общия поток битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата, което води до необратими последствия за околната среда. За поЗвече информация: община Левски, тел. 0650/8-24-48 или http://www.transinsweee.com/index.php/bg/m-eco-bg.